Vedtægter

§1 Navn

Pkt. 1. Foreningens navn er Dansk-indiansk Forening. Dens hjemsted er Danmark. Foreningens adresse er c/o kassererens adresse.

§2 Formål

Pkt. 1. Foreningen er en ikke-erhvervsmæssig forening med det formål:
– at virke som kommunikationsforum for interesserede i de nordamerikanske indianere;
– at formidle oplysning om de nordamerikanske indianere, som på grund af deres helhedssyn på mennesket og naturen, deres respekt for livet i det omgivende miljø og sans for det enkelte menneskes værd, kan være med til at berige dansk kultur.
Pkt. 2. Dette kan ske ved udsendelse af publikationer/nyhedsbreve til foreningens medlemmer, hvor indholdet bestemmes af de indlæg/forslag til artikler, som medlemmerne selv ønsker at bidrage med.
Pkt. 3. Det kan ligeledes ske ved, at foreningen arrangerer kurser, lejre og andre arrangementer, hvor både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage. Kun foreningens medlemmer kan få rabat ved disse arrangementer.

§3 Medlemskab

Pkt. 1. Som medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål.
Pkt. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningens konto med angivelse af navn, adresse og telefonnummer samt e-mailadresse.
Pkt. 3. Der findes to typer medlemskaber: a) et almindeligt personligt medlemskab og b) et familiemedlemskab (husstandsmedlemskab). Ved et familiemedlemskab betragtes hele husstanden som medlemmer af foreningen, hele husstanden får rabat ved foreningens arrangementer, og to voksne medlemmer (over 18 år) af husstanden har stemmeret på generalforsamlingen, men husstanden modtager kun én kopi af det af foreningen udsendte materiale, f.eks. medlemsblad.
Pkt. 4. Kun personer, der har indbetalt kontingent, betragtes som medlemmer af foreningen.
Pkt. 5. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udnytte af nogen art.
Pkt. 6. Foreningens navn kan udelukkende bruges i følge §2, stk. 2. Foreningens navn kan således ikke bruges til private arrangementer (f.eks. powwows, danseopvisninger, møder eller lignende).

§4 Bestyrelse

Pkt. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst fire og højst seks medlemmer samt 1 suppleant.
Pkt. 2. Konstitueret formand og næstformand er på valg hvert andet år modsat hinanden.  Øvrige medlemmer samt suppleant er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Suppleanten træder til indtil næstkommende generalforsamling, i det øjeblik et bestyrelsesmedlem (undtaget formand og næstformand) udtræder i utide. Næstformanden tager over hvis Formanden udtræder i utide og et andet bestyrelsesmedlem overtager næstformandens post. Hvis der forekommer flere poster hos næstformanden som har overtaget formandens post, deles de ud på andre bestyrelsesmedlemmer indtil næste kommende generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges og konstituerer sig på ny.
Pkt. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Af bestyrelsesposterne (med undtagelse af formanden) kan indtil to poster besættes af samme person.
Pkt. 4. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Pkt. 5. Ved bestyrelsesmøder skal der foreligge en dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat i mødeprotokollen, som underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst tre medlemmer til stede.
Pkt. 7. Alle bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Pkt. 8. Kun fremmødte bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.
Pkt. 9. Ingen bestyrelsesmedlemmer kan alene foretage økonomiske dispositioner, uden at det på forhånd er godkendt af bestyrelsen.
Pkt. 10. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper, der kan bestå af både bestyrelsesmedlemmer og medlemmer uden for bestyrelsen. Disse arbejdsgrupper har til formål at arrangere f.eks. kurser, lejre og lign. Arbejdsgrupperne er underlagt et regelsæt, der er udarbejdet af bestyrelsen, og de skal ligeledes rapportere til bestyrelsen og fremlægge beretning på generalforsamlingen.
Pkt. 11. Efter skriftlig ansøgning kan bestyrelsen yde økonomisk støtte op til 5.000 kr. til forskellige arrangementer, f.eks. kurser eller powwow, som arrangeres af medlemmer af foreningen, men ikke af selve foreningen, og som har et indhold, der opfylder foreningens formål. Bilag skal foreligge.

§5 Generalforsamling

Pkt. 1. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar til 1. april. Indkaldelse skal finde sted skriftligt med minimum tre ugers varsel.
Pkt. 2. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde mindst to uger før generalforsamlingen.
Pkt. 3. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Pkt. 4. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende punkter:
– Valg af dirigent
–  1. Beretning
–  2. Regnskab
–  3. Foreningens arrangementer
–  4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
–  5. Indkomne forslag
–  6. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
–  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
–  8. Fastsættelse af kontingent
–  9. Eventuelt
Pkt. 5. Afstemning kan kun finde sted om punkterne på dagsordenen samt om ændringsforslag hertil.
Pkt. 6. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Pkt. 7. Opstilling til valg kræver personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra kandidaten, der fremsendes til bestyrelsen senest to uger inden generalforsamlingen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen, kan der vælges kandidater, som opstiller personligt på generalforsamlingen.
Pkt. 8. Ved afstemning gælder simpelt stemmeflertal.
Pkt. 9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af samtlige medlemmer skriftligt fremsender krav herom med forsalg til dagsorden.
Pkt. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes seneste seks uger efter, at krav herom er modtaget. Indkaldelse skal finde sted skriftligt med mindst tre ugers varsel.

§6 Regnskab og formue

Pkt. 1. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Pkt. 2. Medlemskontingentet er helårligt og opkræves for det kommende år inden udgangen af februar måned.
Pkt. 3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter samt udarbejder årsregnskabet. Kassereren udsender medlemsbladet Hau Kola og fører medlemskartotek.
Pkt. 4. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.
Pkt. 5. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Pkt. 6. For hvert regnskabsår budgetteres med følgende:
–  a. Administration (Hjemmeside, toner til printer, papir samt medlemskort)
–  b. Medlemsblade/nyhedsbreve, kuverter samt porto
–  c. Mødeaktiviteter (bestyrelse)

§7 Tegning og hæftelse

Pkt. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer.
Pkt. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Pkt. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§8 Vedtægtsændringer

Pkt. 1. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer samt et flertal af den siddende bestyrelses medlemmer.

§9 Ophør

Pkt. 1. Til foreningens ophør kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnås nævnte majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til senest seks uger efter og med mindst tre ugers varsel at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken ophør af foreningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Pkt. 2. I tilfælde af foreningens ophør træffer den hidtidige bestyrelse sammen med kulturministeriet bestemmelse om anvendelse af foreningens evt. midler i overensstemmelse med foreningens formål.